台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

東正教聖禮儀禱文

聖
 禮 儀

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

Ἱερεύς· Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

祭司:福哉父和子及聖靈的國度,現
在和永遠直到世世代代。阿們!

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ἢ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

天安啟應文

Ὁ Λαὸς ψάλλει τό· Κύριε, ἐλέησον, εἰς τὸ τέλος ἑκάστου αἰτήματος.

信徒在每個祈求後答覆:主,垂憐

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν

在平安中,讓我們懇求主。(主,垂憐)

Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為自上而來的平安,並為我們魂得救 恩,讓我們懇求主。(主,垂憐)

Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為天下太平、為建立屬神的聖教會, 並為一切合一,讓我們懇求主。主…憐

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為這聖所為懷著信心、尊崇及敬畏神 前來者,讓我們懇求主。主,垂憐

Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為我們的主教Nectarios可敬的祭司、 執事,在基督裡服事的,所有神職人 員及眾信徒,讓我們懇求主。主,垂憐

Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為我們的國家、總統,和所有在公職 服務者,讓我們懇求主。主,垂憐

Ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας, καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為這教區和本城,為每個城市及鄉 鎮,為居於其之忠信者,讓我們懇求 主。主,垂憐

Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為全球風調雨順、五穀豐收、四季平 安,讓我們懇求主。(主,垂憐)

Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為陸、海、空之旅者、為病患、受苦 者、囚虜者,為他們的救恩,讓我們 懇求主。(主,垂憐)

Ὑπὲρ τοῦ ρυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為從一切不幸、忿怒、危險和困乏解 救我們,讓我們懇求主。(主,垂憐)

 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

幫助、拯救、垂憐,並護守我們,喔 神,藉著祢的恩澤。(主,垂憐)

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

懷記我們至聖、純潔、福澤、榮耀之
女、誕神者卒世童貞馬利亞,暨所有
聖徒,讓我們將自己、彼此、及我們
ㄧ生交託於基督我們的神。

Λαός· Σοί, Κύριε.

歸祢,喔主。

ΕΥΧΗ ΠΡΟΤΟΥ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ

Ἱερεύς (χαμηλοφώνως)· Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος, οὗ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος· αὐτός, Δέσποτα, κατὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου, ἐπίβλεψον ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον, καὶ ποίησον μεθ’ ἡμῶν καὶ τῶν συνευχομένων ἡμῖν πλούσια τὰ ἐλέη σου καὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου.

祭司(輕聲):主,我們的神,祢的大 能是無可比擬、榮耀是無從了解,祢 的憐憫是無垠的,衷愛人類無可言 喻;鼎尊,垂看我們及這聖屋在祢的 憐憫中。以祢浩瀚憐憫與惜恤,應允 我們及暨與我們祈禱者。

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

祭司(高唱):因一切榮耀、崇譽和敬 拜都歸於祢,父和子及聖靈,現在和 永遠直到世世代代。

Λαός· Ἀμήν.

阿們。

THE FIRST ANTIPHON

第一唱和頌

Λαός· Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς (3).

眾:藉由誕神者的祈禱,救世主,拯 救我們!(3次)

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

屢次,在平安中,讓我們懇求主。主…

Διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

幫助、拯救、垂憐,並護守我們 。喔 神,藉著祢的恩澤。(主,垂憐)

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

懷記我們至聖、純潔、福澤、榮耀之
女、誕神者卒世童貞馬利亞,暨所有
聖徒,讓我們將自己、彼此、及我們
ㄧ生交託於基督我們的神。

Λαός· Σοί, Κύριε.

歸祢,喔主

 

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου· τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας σου φύλαξον· ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου· σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάμει καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ.

祭司(輕聲):主我們的神,拯救祢的 子民,賜福祢的嗣業;守護祢整體教 會;聖化那些愛戴祢澤美殿宇的。光 大他們以祢神能,不離棄我們這些寄 望於祢者。

Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

因祢統御、國度、權柄、榮耀歸於父
和子及聖靈,現在和永遠直到世世代
代。

Λαός· Ἀμήν.

阿們。

ANTIPHON

第二唱和颂(主日;平日)

Λαός· Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἤ ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστὸς) ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα (3).

眾:拯救我們,喔神之子,從死中復 活(祢在諸聖徒,顯奇妙)我們向祢頌 唱,哈利路亞。(3次)

Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι· καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

榮耀歸於父和子及聖靈,現在和永遠
直到世世代代。阿們。

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, άτρέπτως ἐνανθρωπήσας· σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας· εἷς ὤν τῆς Ἁγίας Τρίαδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τω Ἁγιῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς.

神之獨生子及聖言,不朽,祢屈尊為
我們的救恩,從聖潔誕神者卒世童真
馬利亞取了肉身,不改變,成為人。
基督,我們的神,祢被釘十字架,以
死亡踐滅死亡;祢是聖三其一,與父
及聖靈齊受榮耀:拯救我們。

Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

屢次,在平安中,讓我們懇求主。 (主,垂憐)

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

幫助、拯救、垂憐,並護守我們 ,喔 神,藉著祢的恩澤。(主,垂憐)

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

懷記我們至聖、純潔、福澤、榮耀之
女,誕神者卒世童貞馬利亞,暨所有
聖徒,讓我們將自己、彼此,及我們
ㄧ生交託於基督我們的神。

Λαός· Σοί, Κύριε.

歸祢,喔主。

 

Ὁ τὰς κοινὰς ταύτας καὶ συμφώνους ἡμῖν χαρισάμενος προσευχάς, ὁ καὶ δυσὶ καὶ τρισὶ συμφωνοῦσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου τὰς αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάμενος· Αὐτὸς καὶ νῦν τῶν δούλων σου τὰ αἰτήματα πρὸς τὸ συμφέρον πλήρωσον, χορηγῶν ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι τὴν ἐπίγνωσιν τῆς σῆς ἀληθείας καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ζωὴν αἰώνιον χαριζόμενος.

主,祢應允我們獻上共同一致的祈
禱,並承諾當二或三人奉祢的名,祢
將應允他們的祈求。鼎尊,此時成全
祢僕役們的懇求,得以澤益他們,賜
予我們,祢真理的知識在這世代,並
於即臨之世代得永生。

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

因祢是至善及衷愛世人,喔神我們將
榮耀,歸於父和子及聖靈,現在和永
遠直到世世代代。

Λαός· Ἀμήν.

阿們。

Ψαλλομένου δὲ παρὰ τοῦ Λαοῦ τοῦ Ἀπολυτίκιου ὁ Ἱερεὺς καὶ ὁ Διάκονος ποιοῦσι τὴν Μικρὰν Εἴσοδον.

Ἰερεύς (χαμηλοφώνως)· Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγματα καὶ στρατιὰς ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων εἰς λειτουργίαν τῆς σῆς δόξης, ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν εἴσοδον ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ἡμῖν καὶ συνδοξολογούντων τὴν σὴν ἀγαθότητα. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

鼎尊,主我們的神,祢在天上建立了 各階級的天使和總領天使來事奉祢的 榮光。賜予聖天使晉與我們,我們能 齊與事奉,榮耀祢的至善,因一切榮 耀、尊譽和敬拜都屬於祢,父和子及 聖靈,現在和永遠直到世世代代。 阿 們。

Διάκονος· Σοφία. Ὀρθοί.

Priest: 智慧!肅立。

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν, καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἤ ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστὸς), ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα.

來吧,讓我們在基督前府伏敬拜!拯 救我們,喔神之子,從死者中復活(平 日:祢在諸聖徒顯奇妙) 我們對祢歌 頌!哈利路亞!

Εἶτα ψάλλονται τὰ Ἀπολυτίκια καὶ τὸ Κοντάκιον τῆς ἡμέρας.

眾人詠唱當日主題聖頌,本教堂聖
頌,和當日集禱頌。

Διάκονος· Tοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

喔福哉祢,喔基督我們的神。祂差下
聖靈澤臨他們,使漁夫們生智慧,經
他們照亮世界。宇宙因祢而拉開序
幕,一切榮耀歸祢,喔主。

 

Λαός· Κύριε, ἐλέησον.

讓我們懇求主。 (主,垂憐)

ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΥΜΝΟΥ

Ἰερεύς (χαμηλοφώνως)· Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος, ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπὸ τῶν Σεραφὶμ ἀνυμνούμενος καὶ ὑπὸ τῶν Χερουβὶμ δοξολογούμενος καὶ ὑπὸ πάσης ἐπουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος· ὁ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα· ὁ κτίσας τὸν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν καὶ παντί σου χαρίσματι κατακοσμήσας· ὁ διδοὺς αἰτοῦντι σοφίαν καὶ σύνεσιν καὶ μὴ παρορῶν ἁμαρτάνοντα, ἀλλὰ θέμενος ἐπὶ σωτηρίᾳ μετάνοιαν· ὁ καταξιώσας ἡμᾶς τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀναξίους δούλους σου καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ στῆναι κατενώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου καὶ τὴν ὀφειλομένην σοι προσκύνησιν καὶ δοξολογίαν προσάγειν· Αὐτός, Δέσποτα, πρόσδεξαι καὶ ἐκ στόματος ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὸν τρισάγιον ὕμνον καὶ ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου. Συγχώρησον ἡμῖν πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον· ἁγίασον ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα· καὶ δὸς ἡμῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν· πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων.

聖哉神,祢居於眾聖徒,瑟拉芬為祢
頌揚三聖頌,受赫魯賓恭榮,所有威
能天軍敬拜之。祢從虛無引出萬有;
依祢的形像與樣式創造人,亦以祢各
樣恩典,澤飾他們;祢將智慧和慎
思,賜予祈求者,不忽略罪人,且設
立悔改為救恩之道。祢容我們,祢卑
微不配僕役們,此時,能侍立於祢榮
耀神聖祭壇前,並對祢獻上敬拜和讚
美。鼎尊,垂納這三聖頌出於我們罪
人的口,亦在祢聖善中眷訪我們。寬
恕我們有意和無意的過犯;聖化我們
的魂和身體,並恩賜我們在有生之
日,能在聖潔中崇拜且事奉祢,藉由
誕神者及所有聖徒的代禱,於歷代中
他們取悅祢。

Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί,Καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

因祢是聖,我們的神,我們將榮耀歸
於祢,父和子及聖靈,現在和永遠直
到世世代代。阿們。

Λαός· Ἀμήν. Εἶτα ψάλλει ὁ Λαὸς τὸν Τρισάγιον ὕμνον.

Λαός· Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

聖哉神,聖哉大能者,聖哉不朽者, 垂憐我們。(3次)

Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι· καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

榮耀歸父和子及聖靈,現在和永遠直
到世世代代。阿們。

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

聖哉不朽者,垂憐我們。

Διάκονος· Δύναμις.

昂聲。

 

Λαός· Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

聖哉神,聖哉大能者,聖哉不朽者,
垂憐我們。

Ἱερεύς· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.Εὐλογημένος εἶ ὁ ἐπὶ θρόνου δόξης τῆς βασιλείας σου, ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

福哉祂以主名而來。福哉祢國度榮耀
寶座,坐於赫魯賓之上始終如此,現
在和永遠直到世世代代。阿們。

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

使徒書信

Διάκονος· Πρόσχωμεν.

祭司:讓我們儆醒 。

Ὁ Ἀναγνώστης τὸν στίχον τοῦ Προκειμένου.

執事:智慧

Ὁ Ἀναγνώστης διαβάζει τόν ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα.

讓我們儆醒, 恭讀(指定新約書卷名)

Ἰερεύς (χαμηλοφώνως)· Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τὸ τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν ὀφθαλμοὺς διάνοιξον εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ἔνθες ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακαρίων σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικὴν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες. Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

祭司(輕聲):照亮我們的心,醇愛之 鼎尊,祢神性知識之醇光,並開啟我 們心智之眼,使我們理解祢福音的信 息。敦敦教誨我們敬重祢福澤誡命, 故此能克服一切罪惡的慾望,我們則 能追求屬靈生命,在所有思想及行為 得祢喜悅。因祢,基督我們的神,是 我們靈魂及身體之光,對祢我們獻上 榮耀,齊與祢無始之父,及祢至聖、 至善、賦予生命的聖靈,現在和永遠 直到世世代代。阿們。

Ἱερεὺς εὐλογῶν τὸν Ἀναγνώστην· Εἰρήνη σοι.

Priest: 平安澤臨讀經者。

Λαός· Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.

哈利路亞,哈利路亞,哈利路亞

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

福音書

Ἰερεύς· Σοφία. Ὀρθοί. Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι.

祭司:智慧!肅立!讓我們恭聽福
音。平安澤臨全體。

也歸隨你的靈

Διάκονος· Ἐκ τοῦ κατὰ (xxxν) ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.

執事:誦讀根據福音(書名)。

 

Ἱερεύς· Πρόσχωμεν.

祭司:讓我們儆醒。

Λαός· Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

榮耀歸祢,喔主,榮耀歸祢。

ἀναγινώσκει τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Λαός· Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

榮耀歸祢,喔主,榮耀歸祢。

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ

講道 (全體坐下)

Ἱερεύς (χαμηλοφώνως)· Πάλιν καὶ πολλάκις σοὶ προσπίπτομεν καὶ σοῦ δεόμεθα, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε, ὅπως, ἐπιβλέψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡμῶν, καθαρίσῃς ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος· καὶ δῴης ἡμῖν ἀνένοχον καὶ ἀκατάκριτον τὴν παράστασιν τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισαι δέ, ὁ Θεός, καὶ τοῖς συνευχομένοις ἡμῖν προκοπὴν βίου καὶ πίστεως καὶ συνέσεως πνευματικῆς· δὸς αὐτοῖς πάντοτε, μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης λατρεύειν σοι, ἀνενόχως καὶ ἀκατακρίτως μετέχειν τῶν ἁγίων σου μυστηρίων καὶ τῆς ἐπουρανίου σου βασιλείας ἀξιωθῆναι.

祭司(輕聲):再次及無數次地,我們 在祢面前鞠躬,向祢祈禱,喔善與醇 愛之神。傾聽我們的懇求:潔淨我們 的魂、身體、血氣、靈,每次的污 穢。眷容我們侍立於祢祭壇前,能無 咎責或非難;亦應允,喔神,能在生 命、信心、及靈性洞察力成長,忠信 者與我們祈禱,故此他們能以敬虔與 愛始終敬拜祢,無罪咎或非難地參與 祢神聖奧蹟,並堪當承受祢的天國。

Ὅπως ὑπὸ τοῦ κράτους σου πάντοτε φυλαττόμενοι σοὶ δόξαν ἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

亦應允,在祢權能的護守下,我們將 榮耀歸於祢,父和子及聖靈,現在和 永遠直到世世代代。 眾:阿們

ἄρχεται ψάλλειν τὸν Χερουβικὸν ὕμνον.

唱赫魯賓頌……..

Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, πᾶσαν νῦν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν. Ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι …

眾:讓我們奧妙地代表赫魯賓頌唱三
聖頌,至創造生命的聖三。現在擱下
一切世俗牽掛...

 

Ἱερεύς (χαμηλοφώνως)· Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς προσέρχεσθαι ἢ προσεγγίζειν ἢ λειτουργεῖν σοι, Βασιλεῦ τῆς δόξης· τὸ γὰρ διακονεῖν σοι μέγα καὶ φοβερὸν καὶ αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίαις δυνάμεσιν. Ἀλλ’ ὅμως, διὰ τὴν ἄφατον καὶ ἀμέτρητόν σου φιλανθρωπίαν, ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοιώτως γέγονας ἄνθρωπος καὶ ἀρχιερεὺς ἡμῶν ἐχρημάτισας καὶ τῆς λειτουργικῆς ταύτης καὶ ἀναιμάκτου θυσίας τὴν ἱερουργίαν παρέδωκας ἡμῖν, ὡς Δεσπότης τῶν ἁπάντων.

Σὺ γὰρ μόνος, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, δεσπόζεις τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων, ὁ ἐπὶ θρόνου Χερουβικοῦ ἐποχούμενος, ὁ τῶν Σεραφὶμ Κύριος καὶ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ μόνος ἅγιος καὶ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος. Σὲ τοίνυν δυσωπῶ τὸν μόνον ἀγαθὸν καὶ εὐήκοον· ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμὲ τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀχρεῖον δοῦλόν σου καὶ καθάρισόν μου τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ ἱκάνωσόν με τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, ἐνδεδυμένον τὴν τῆς ἱερατείας χάριν, παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ σου ταύτῃ τραπέζῃ καὶ ἱερουργῆσαι τὸ ἅγιον καὶ ἄχραντόν σου σῶμα καὶ τὸ τίμιον αἷμα.

Σοὶ γὰρ προσέρχομαι, κλίνας τὸν ἐμαυτοῦ αὐχένα, καὶ δέομαί σου· Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, μηδὲ ἀποδοκιμάσῃς με ἐκ παίδων σου, ἀλλ’ ἀξίωσον προσενεχθῆναί σοι ὑπ’ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου σου τὰ δῶρα ταῦτα. Σὺ γὰρ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν

祭司:(當唱赫魯賓頌時,祭司輕聲禱 告)未被世俗慾望與尋歡所羈絆者,堪 當前來、接近、事奉祢,榮耀之王。 能事奉祢是極好且讚憾,即便對威能 天軍亦恭然。因祢對我們無可言喻及 不可測度的愛,祢成為人而不改神的 本性。作我們的大祭司,作萬有之 主,並授予我們慶祝這不流血獻祭之 聖禮儀。 因祢是惟一的,主我們的神,統御萬 有天與地。祢坐於赫魯賓的寶座上, 瑟拉芬的主,及以色列的王。唯有祢 是聖,居於祢聖徒中,唯有祢是至 善,願意垂聽禱告。 因此,我懇求祢,垂看我,罪惡及不 配僕人,潔淨我的魂及心出於邪惡意 識。並以祢聖靈的力量,使我有恩澤 穿上祭司袍,我得以侍立在祢聖祭壇 前,慶祝這奧蹟祢至聖、純潔聖體與 珍貴寶血。我前來向祢俯首祈禱:不 要向我轉面或從祢的孩子中拒絕我, 但使我,祢罪惡及不配僕人,配得獻 給祢這些祭品,因祢,基督我們的 神;是奉獻者與被奉獻者,收納者與 被分配者,我們將榮耀歸祢,齊與祢 的永恆之父,及祢至聖、至善並賦予 生命之聖靈,現在和永遠直到世世代 代。阿們。

Αναστασιν Χριστού, 50 ψαλμός

Πάντων ἡμῶν μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

願主耶穌基督,在祂的國度中垂記我們
全體,現在和永遠直到世世代代。

 

…. Ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα. (3)

…. 因此我們則能恭迎萬有之王,祂無 形地從上而生,受天使簇擁著。哈利 路亞,哈利路亞,哈利路亞。

..μεθ’ ἑκάστην αἴτησιν· Κύριε, ἐλέησον.

在每個祈求後答覆:主,垂憐。

Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.

讓我們完成向主懇求。(主,垂憐)

Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων τιμίων δώρων τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為此呈現珍貴禮物讓我們懇求主(主…)

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為這聖屋、為懷著信心、尊敬、敬畏
神前來者,讓我們懇求主。主,垂憐

Ὑπὲρ τοῦ ρυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

為從一切不幸、忿怒、危險和困乏解
救我們,讓我們懇求主。主,垂憐

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

幫助、 拯救、垂憐,並保護我們,喔 主,藉著祢的恩澤。 (主,垂憐)

…μεθ’ ἑκάστην αἴτησιν· Παράσχου, Κύριε.

(在每個祈求後答覆:應允此,喔主)

Διάκονος· Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

為一個完美神聖平安和無過犯的日子 讓我們祈求主。應允此,喔主

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

為一位和平、忠誠導師,護守我們魂及身體 的天使,讓我們祈求主。(應允此,喔主)

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

為寬恕並豁免我們的罪及過犯,讓我 們祈求主。 (應允此,喔主)

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

為對我們的魂好而有益及願天下太 平,讓我們祈求主。應允此,喔主

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

在平安及悔改中我們則能度完我們的 餘生,讓我們祈求主。應…..喔主

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

懷記我們至聖、純潔、福澤、榮耀之
女,誕神者卒世童貞馬利亞,暨所有
聖徒,讓我們將自己、彼此,及我們
ㄧ生交託於基督我們的神。

Λαός· Σοί, Κύριε.

歸祢,喔主。

 

ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ

聖祭禱文

Ἱερεύς (χαμηλοφώνως)· Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ μόνος ἅγιος, ὁ δεχόμενος θυσίαν αἰνέσεως παρὰ τῶν ἐπικαλουμένων σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὴν δέησιν καὶ προσάγαγε τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ· καὶ ἱκάνωσον ἡμᾶς προσενεγκεῖν σοι δῶρά τε καὶ θυσίας πνευματικὰς ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων. Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν σου, τοῦ γενέσθαι σοι εὐπρόσδεκτον τὴν θυσίαν ἡμῶν καὶ ἐπισκηνῶσαι τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτός σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου.

主 神 萬有扶持者,唯獨祢是聖。垂納 那些全心呼求祢者,所獻上讚頌之 祭。亦垂納我們罪人之祈禱,容這祈 禱達至祢的聖壇。容我們帶祭禮和屬 靈祭獻於祢面前,為我們的罪及人們 無自覺的罪。容我們配得在祢面前尋 獲恩澤,容我們的祭獻能蒙祢愉悅, 因此祢至善、祥澤,聖靈能居於我們 之中,隨著呈現此祭物及祢所有子 民。

Διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ’ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

藉著祢獨生子的憐憫與祢齊受讚頌,
及祢至聖、至善,賦予生命的聖靈,
現在和永遠直到世世代代。

Λαός· Ἀμήν.

阿們。

Ἱερεὺς· Εἰρήνη πᾶσι.

平安澤臨全體。(也歸隨你的靈。)

Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν.

讓我們彼此相愛,而能同心宣信‥

Λαός· Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον.

父、子、及聖靈:聖三在一本質且非
分離。

Ἱερεὺς·Ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου, Κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ρύστης μου.

我將愛祢,喔主,我的力量;主是我
的根基,我的避難所,我的救助者。

Διάκονος· Τὰς θύρας, τὰς θύρας· ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν.

守門!守門!智慧。讓我們儆醒。

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

信經

 

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρίναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

我信唯一的神,聖父萬有扶持者,創 造天與地,所有可見及不可見的萬 物。且信唯的一主,耶穌基督,神的 獨生子,萬世之前由父所生。出自光 中之光,出自真神之真神,是生,非 造,與父同本質,萬物皆由祂所創造 的。為我們人類並為我們的救恩,祂 從天降下,道成肉身,藉聖靈和童貞 馬利亞成為人。祂在彭提批拉多下, 為我們釘在十字架上,受難且被埋 葬。第三日祂復活了,根據經文。祂 升天,坐於父之右。祂將於光榮中復 來,審判生者與亡者。祂的王國萬世 無疆。我信聖靈,主 生命的賦予者, 由父而出,齊與父及子備受欽拜備受 榮耀,祂曾藉著先知發言。我信獨一 無二、至聖、至公、宗徒所傳承之教 會。我承認惟一的聖洗以赦罪。我期 待亡者的復活 。和來世的生命。阿 們。

Διάκονος· Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φόβου· πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν.

執事:讓我們堅守崗位,讓我們敬畏
地堅守,讓我們儆醒,我們則能獻上
神聖祭品在平安中。

Λαός· Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως.

憐憫與平安、讚頌的獻祭。

Ἱερεὺς· Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

祭司:主耶穌基督的恩澤、父神的
愛、聖靈的共融,澤臨你們全體。

Λαός· Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου.

也歸隨你的靈。

Ἱερεύς· Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας.

讓我們的心仰望主。

Ἱερεὺς· Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ.

我們心仰望歸主。

Λαός· Ἄξιον καὶ δίκαιον.

讓我們向主感恩。

 

Λαός· Ἄξιον καὶ δίκαιον.

這是得宜且正確。

Ἱερεύς (χαμηλοφώνως)· Ἄξιον καὶ δίκαιον σὲ ὑμνεῖν, σὲ εὐλογεῖν, σὲ αἰνεῖν, σοὶ εὐχαριστεῖν, σὲ προσκυνεῖν ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας σου. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὤν, ὡσαύτως ὤν· σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον. Σὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες καὶ παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν καὶ οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν, ἕως ἡμᾶς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνήγαγες καὶ τὴν βασιλείαν σου ἐχαρίσω τὴν μέλλουσαν. Ὑπὲρ τούτων ἁπάντων εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ καὶ τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ, ὑπὲρ πάντων, ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν, τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων. Εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ ὑπὲρ τῆς λειτουργίας ταύτης, ἣν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν δέξασθαι κατηξίωσας, καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες ἀρχαγγέλων καὶ μυριάδες ἀγγέλων, τὰ Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφίμ, ἑξαπτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά,

這是得宜且正確、歌頌、讚美、稱揚、
感謝、欽崇祢,於祢所統御之處,因
祢,喔神,是無法言喻、不可思議、不
可見的、超越理解、恆存、始終相同;
祢和祢的獨生子與祢的聖靈。祢從虛無
創造我們,當我們墮落時,祢再次扶起
我們。祢不止息的作工,直到祢領我們
至天堂,並應允我們,祢國度臨在。為
所有這些事,我們感謝祢及祢的獨生子
與祢的聖靈;為一切我們所知及不知
的,福澤那些已賦予我們可見及不可見
的。同樣的,我們感謝祢因這聖禮儀,
從我們的手中悅納這獻禮;縱使祢受數
千天使長、數萬天使環繞祢,由赫魯
賓、瑟拉芬,六翼、多眼,飛舞著他們
的羽翼,

Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, βοῶντα, κεκραγότα καὶ λέγοντα.

頌唱勝利頌、宣揚、呼喊並說著:

Ὁ Λαός· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου. Ὡσαννά, ἐν τοῖς ὑψίστοις· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὡσαννά, ὁ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

聖、聖、聖,天軍之主,天與地皆充滿
祢的榮耀。和散那歸神於至高處。福哉
祂以主名而來。何散那歸神於至高處。

 

Ἱερεύς (χαμηλοφώνως)· Μετὰ τούτων καὶ ἡμεῖς τῶν μακαρίων δυνάμεων, Δέσποτα φιλάνθρωπε, βοῶμεν καὶ λέγομεν· Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος, σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον. Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος καὶ μεγαλοπρεπὴς ἡ δόξα σου· ὃς τὸν κόσμον σου οὕτως ἠγάπησας, ὥστε τὸν Υἱόν σου τὸν μονογενῆ δοῦναι, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Ὃς ἐλθὼν καὶ πᾶσαν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν πληρώσας, τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, μᾶλλον δὲ ἑαυτὸν παρεδίδου ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, λαβὼν ἄρτον ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ καὶ ἀχράντοις καὶ ἀμωμήτοις χερσίν, εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας, ἁγιάσας, κλάσας, ἔδωκε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ ἀποστόλοις, εἰπών·

福哉齊與諸天威,鼎尊,衷愛人類,
我們既宣揚並述說著:祢是聖及至
聖,祢和祢的獨生子與祢的聖靈。祢
是聖及至聖,祢的榮耀是崇高的。祢
如此衷愛世界,甚至賜下祢的獨生
子,使凡信祂的人,不致滅亡,反得
永生。祂來完成神為我們的計畫。在
那夜,當祂被解送時,或更確切的
說,當祂交付出祂自己是為世界的生
命,祂把麵包放在祂神聖、純潔、無
責的雙手、給予感謝、祝福、聖化、
擘開,將它賜予祂聖潔門徒和使徒們
說著:

Λάβετε, φάγετε, τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

祭司:拿起、吃下、這是我的身體擘
開、為你們、為眾人、為赦罪。

Λαός· Ἀμήν.

眾:阿們

Ἱερεὺς :Ὁμοίως καὶ τὸ Ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων·

照樣的,晚餐後,祂拿起杯說著:

Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

你們全體喝下它;這是以我的血所立
的新誓約,為你們流下、為眾人、為
赦罪。

Λαός· Ἀμήν.

眾:阿們

Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων, τοῦ Σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν παρουσίας,

故此,懷記,救主這誡命,和所有為
我們的緣故,十字架、墳墓、第三日
復活、升天進入諸天,立王位於聖父
之右,及第二次,光榮再臨。

Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα.

祭司;我們獻上祭禮於祢,出於祢並
屬於祢的,在一切中並為了一切。

Λαός· Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν, σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν.

我們讚美祢、我們稱頌祢、我們獻上
感謝歸祢,並且我們向祢祈禱,主,
我們的神。

 

Ἱερεὺς (χαμηλοφώνως)· Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον λατρείαν καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα.

再次,我們獻給祢這不流⾎血合理理
敬拜,我們請求、祈禱、並懇求
祢:差祢的聖靈澤臨臨我們並澤臨臨
呈現於此祭禮。

Καὶ ποίησον τὸν μὲν Ἄρτον τοῦτον τίμιον σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου.

並使這麵包成為祢基督珍貴聖
體。阿們。

Τὸ δὲ ἐν τῷ Ποτηρίῳ τούτῳ, τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου.

使這杯內成為祢基督珍貴寶⾎血。
阿們。

Μεταβαλὼν τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ.

轉變它們藉著祢的聖靈。

Ὁ Διάκονος· Ἀμήν. Ἀμήν. Ἀμήν.

阿們!阿們!阿們!

Ὁ Ἱερεὺς :Ὥστε γενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσιν εἰς νῆψιν ψυχῆς, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, εἰς βασιλείας οὐρανῶν πλήρωμα, εἰς παρρησίαν τὴν πρὸς σέ, μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα. Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῶν ἐν πίστει ἀναπαυσαμένων προπατόρων, πατέρων, πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποστό-λων, κηρύκων, εὐαγγελιστῶν, μαρτύρων, ὁμολογητῶν, ἐγκρατευτῶν καὶ παντὸς πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου.

祭司:願這聖體寶血使那些領受者,
魂得以覺醒、赦罪、聖靈的共融、天
堂國度的實現,坦然無懼於祢,而不
受仲裁或譴責。再次,我們獻上屬靈
的合理敬拜,為那些安息在信仰中
的,祖先、教父、主教、先知、使
徒、傳道者、福傳者、殉道者、宣信
者、克修者,並為所有正義靈者在信
仰中完美。

Ἐξαιρέτως τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

特別向我們至聖、純潔、福澤、榮耀
之女、誕神者、並卒世童貞馬利亞。

Λαός· Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ· τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

誠然正確歸福澤於你,誕神者、永受
福澤、至潔,我們神的母親,比赫魯
彬更榮光,無可比擬比瑟拉芬更輝
煌,不受沾污你生神這聖言,我們光
大你,真實誕神者。

 

Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τοῦ ἁγίου (τοῦ δεῖνος), οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων, ὧν ταῖς ἱκεσίαις ἐπίσκεψαι ἡμᾶς, ὁ Θεός. Καὶ μνήσθητι πάντων τῶν κεκοιμημένων ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου (καὶ μνημονεύει ἐνταῦθα ὁ ἱερουργῶν ὀνομαστὶ ὧν βούλεται τεθνεώτων) καὶ ἀνάπαυσον αὐτούς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅπου ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου. Ἔτι παρακαλοῦμέν σε· μνήσθητι, Κύριε, πάσης ἐπισκοπῆς ὀρθοδόξων, τῶν ὀρθοτομούντων τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας, παντὸς τοῦ πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας καὶ παντὸς ἱερατικοῦ καὶ μοναχικοῦ τάγματος. Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης· ὑπὲρ τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας· ὑπὲρ τῶν ἐν ἁγνείᾳ καὶ σεμνῇ πολιτείᾳ διαγόντων· ὑπὲρ τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ στρατοῦ ἡμῶν. Δὸς αὐτοῖς, Κύριε, εἰρηνικὸν τὸ πολίτευμα, ἵνα καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.

祭司:為聖約翰先知、前驅、施洗 者;為聖潔榮耀和最尊榮眾使徒,為 紀念今日之聖徒(名);為祢所有聖 徒,藉著他們的懇求,喔神,賜福我 們。亦垂記所有懷著復活到永生希望 而安眠者。(紀念亡者的名字)並賜與 他們安息,我們的神,在祢慈顏容光 中。再次,我們懇求祢,主,垂記所 有東正教主教,正確地教導祢真理之 言,所有祭司,所有執事在事奉基督 並在每一聖潔的次序中。我們亦獻給 祢,這屬靈崇拜為全世界、為至聖至 公、從宗徒傳承之教會、並為那些持 守聖潔生活者。為那些在公眾服務 者,允許他們,主,在平安中服務和 管理,藉著他們忠誠的職責行為,好 使我們也能在平安過日、有著虔誠、 聖潔寧靜的生活。

Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος), ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας.

主,首先垂記我們的主教Nectarios ; 應允他在平安中事奉祢的教會,持守 他繁年平安,榮譽和健康,並正確地 教導祢真理之言。

Καὶ ὧν ἕκαστος κατὰ διάνοιαν ἔχει καὶ πάντων καὶ πασῶν.

主!亦垂記,我們每位所牽掛之人及
全體子民。

Λαός· Καὶ πάντων καὶ πασῶν.

及全體子民。

Μνήσθητι, Κύριε, τῆς πόλεως ταύτης, ἐν ᾗ παροικοῦμεν καὶ πάσης πόλεως καὶ χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς. Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις καὶ μεμνημένων τῶν πενήτων, καὶ ἐπὶ πάντας ἡμᾶς τὰ ἐλέη σου ἐξαπόστειλον.

主,垂記,我們居住之城,每個城市
和國家,和居於其之忠信者,主,垂
記,旅者、病患、受苦者、囚虜者,
及他們的救恩。垂記,那些結果子及
作善工者,在祢的聖教會,及那些關
顧窮困者,並以祢的憐憫垂臨我們全
體。

 

Καὶ δὸς ἡμῖν ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ δοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

並應允我們同聲且一心榮耀、頌讚祢
至尊和莊嚴的聖名,父和子及聖靈,
現在和永遠直到世世代代。

Λαός· Ἀμήν.

眾:阿們。

Ἱερεύς· Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν.

祭司:我們偉大的神和救主耶穌基督
的憐憫,澤臨你們全體!

Λαός· Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου.

也歸隨你的靈。

Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

執事:懷記所有聖徒,屢次,在平安
中,讓我們懇求主。

Κύριε, ἐλέησον.

主,垂憐。

Ὑπὲρ τῶν προσκομισθέντων καὶ ἁγιασθέντων τιμίων Δώρων τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

祭司:恭奉這珍貴祭禮並祝聖,讓我
們懇求主。

Κύριε, ἐλέησον.

主,垂憐。

Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἡμῶν, ὁ προσδεξάμενος αὐτὰ εἰς τὸ ἅγιον καὶ ὑπερουράνιον καὶ νοερὸν αὐτοῦ θυσιαστήριον, εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς, ἀντικαταπέμψῃ ἡμῖν τὴν θείαν χάριν καὶ τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δεηθῶμεν.

祭司:我們醇愛之神,垂納這祭禮在
祂神聖,天上的,並屬靈祭壇獻上靈
性的馨香,因此饋澤我們,神的恩
澤,聖靈的恩賜,讓我們祈禱。

Κύριε, ἐλέησον.

主,垂憐。

Διάκονος· Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

執事:祈求為合一的信仰,為在聖靈
的共融,讓我們將自己、彼此,及我
們ㄧ生交託於基督我們的神。

Λαός· Σοί, Κύριε.

歸祢,喔主。

 

Ἱερεὺς (χαμηλοφώνως)· Σοὶ παρακατατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· καταξίωσον ἡμᾶς μεταλαβεῖν τῶν ἐπουρανίων σου καὶ φρικτῶν μυστηρίων ταύτης τῆς ἱερᾶς καὶ πνευματικῆς τραπέζης μετὰ καθαροῦ συνειδότος, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς συγχώρησιν πλημμελημάτων, εἰς Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν, εἰς βασιλείας οὐρανῶν κληρονομίαν, εἰς παρρησίαν τὴν πρὸς σέ, μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα.

祭司(輕聲):我們交託於祢,醇愛之 鼎尊,我們的ㄧ生和希望,我們祈 求,禱告,並懇求:容我們配得參與 祢天上讚撼奧蹟,從這神聖及屬靈祭 壇以無愧良知;為赦罪,寬恕過犯, 與聖靈共融,承享於天國,並厚顏於 祢面前,而能不受審判和非難。

Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μετὰ παρρησίας, ἀκατακρίτως, τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι σὲ τὸν ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα καὶ λέγειν·

亦應允我們,鼎尊,以厚顏及不受非
難,敢堪稱祢,天上之神,父親,並
說:

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

主禱文

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

我們在天的父;願祢的名被尊為聖。
願祢的國來臨。願祢的旨意承行於
地,如行於天。我們日用的麵包,今
日賜給我們。寬免我們的罪債,如同
我們寬免得罪我們的人。不讓我們陷
入誘惑,但救我們免於凶惡。

Ἱερεὺς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

因祢是國度、威權、榮耀歸於父和子
及聖靈,現在和永遠直到世世代代。

Λαός· Ἀμήν.

阿們!

Ἱερεὺς· Εἰρήνη πᾶσι.

平安澤臨全體。

Λαός· Καὶ τῷ πνεύματί σου.

也歸隨你的靈。

Διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

讓我們低頭向主鞠躬。

Λαός· Σοί, Κύριε.

歸祢,喔主。

 

Ἱερεὺς (χαμηλοφώνως)· Eὐχαριστοῦμέν σοι, βασιλεῦ ἀόρατε, ὁ τῇ ἀμετρήτῳ σου δυνάμει τὰ πάντα δημιουργήσας καὶ τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα παραγαγών. Αὐτός, Δέσποτα, οὐρανόθεν ἔπιδε ἐπὶ τοὺς ὑποκεκλικότας σοι τὰς ἑαυτῶν κεφαλάς· οὐ γὰρ ἔκλιναν σαρκὶ καὶ αἵματι, ἀλλὰ σοὶ τῶ φοβερῷ Θεῷ. Σὺ οὖν, Δέσποτα, τὰ προκείμενα πᾶσιν ἡμῖν εἰς ἀγαθὸν ἐξομάλισον κατὰ τὴν ἑκάστου ἰδίαν χρείαν· τοῖς πλέουσι σύμπλευσον, τοῖς ὁδοιποροῦσι συνόδευσον, τοὺς νοσοῦντας ἴασαι, ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν.

我們向祢獻上感恩,隱存之王。以祢
無限的權能祢創造萬有,並以祢豐厚
憐憫澤引一切從虛無到存在。鼎尊,
從高天垂看那些向祢低頭鞠恭者;因
為他們不是向肉體與血氣鞠躬,而是
向祢讚憾之神。因此,鼎尊,指導我
們生命的歷程,澤益我們依其所需。
與航者同航,與旅者同旅,治癒疾患
者,我們的魂和身體的醫生。

Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ’ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

因著恩澤、惜恤、並衷愛人類,賜下
祢的獨生子,福哉齊同祢至聖、至
善,賦予生命之聖靈,現在和永遠直
到世世代代。

Λαός· Ἀμήν.

眾:阿們

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ἱερεύς (χαμηλοφώνως)· Πρόσχες, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης τῆς βασιλείας σου καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ ἁγιάσαι ἡμᾶς, ὁ ἄνω τῷ Πατρὶ συγκαθήμενος καὶ ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνών· καὶ καταξίωσον τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου καὶ τοῦ τιμίου αἵματος καὶ δι’ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ.

祭司:主耶穌基督,我們的神,垂聽
我們於祢聖所及從祢國度榮耀的寶
座。祢與聖父聳居王位於天,隱臨於
我們之間。垂臨並聖化我們,讓祢的
純潔聖體和珍貴寶血,垂賜我們,以
祢大能的手,藉著我們給予祢全體子
民。

Διάκονος· Πρόσχωμεν.

執事:讓我們儆醒!

Ἱερεὺς· Τὰ Ἅγια τοῖς ἁγίοις.

這神聖禮物賜予屬神的聖民。

Λαός· Εἷς Ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

眾:一是聖,一是主,耶穌基督,榮
耀歸於父神。阿們。

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Ἀλληλούϊα

讚美主,讚美主,於諸天,讚美祂於
至高之處。哈利路亞。

 

Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος, ὁ πάντοτε ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος, ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας ἁγιάζων.

神的羔羊擘開並分發,擘開但不分
離,被領受,但永不竭盡,而聖化那
些領受者。

Πλήρωμα Πνεύματος Ἁγίου.

聖靈的充滿。阿們。

Εὐλογημένη ἡ ζέσις τῶν Ἁγίων σου πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

福哉祢眾聖徒的熱誠,始終如此,現
在和永遠,直到世世代代。阿們。

Ζέσις Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν.

聖靈的溫暖。阿們

Ἀκολουθίας τῆς Θείας Μεταλήψεως.

聖餐禮禱文

Πιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ ὅτι σὺ εἶ ἀληθῶς ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. Ἔτι πιστεύω ὅτι τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ ἄχραντον σῶμά σου καὶ τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ τίμιον αἷμά σου. Δέομαι οὖν σου· ἐλέησόν με καὶ συγχώρησόν μοι τὰ παραπτώματά μου, τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν λόγῳ, τὰ ἐν ἔργῳ, τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ· καὶ ἀξίωσόν με ἀκατακρίτως μετασχεῖν τῶν ἀχράντων σου μυστηρίων, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν.

我相信並宣認,主,祢確是基督,活
神之子,祢進入這個世界來拯救罪
人,我是罪人中的首位。我也相信這
確實是祢純潔聖體,這確實是祢珍貴
寶血。為此,我向祢祈求,垂憐我,
並寬恕我的種種過犯,有意和無意
的,在言語上及行為上的,出於有知
和無知的。使我配得,無責難地,參
與祢至潔的奧蹟,以期獲罪過的寬恕
及永生。阿們。

Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; Ἐὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ χιτών με ἐλέγχει ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τὸν ρύπον τῆς ψυχῆς μου καὶ σῶσόν με ὡς φιλάνθρωπος.

我怎能,一位不配之人,進入祢眾聖
徒的輝煌中?如果我膽敢進入婚筵的
禮室,我的穿著將會被譴責,因為那
不是婚宴的禮服;我將被綑綁,我將
遭天使驅逐於外。以祢的愛,主,潔
淨我的魂,並拯救我。

Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μου, μὴ εἰς κρῖμά μοι γένοιτο τὰ Ἅγια ταῦτα, διὰ τὸ ἀνάξιον εἶναί με, ἀλλ’ εἰς κάθαρσιν καὶ ἁγιασμὸν ψυχῆς τε καὶ σώματος, καὶ εἰς ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς καὶ βασιλείας. Ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστι, τίθεσθαι ἐν τῷ Κυρίῳ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου.

醇愛之鼎尊,主耶穌基督,我的神,
不要讓這些神聖禮物,因我不配而成
為我被定罪的緣由,但為了潔淨和聖
化我的魂及身體,並作為未來生命和
天國的承諾。能依偎在神是為我有益
的,並把我得救的希望交給祂。

 

Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ’ ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

今天請接受我,神之子,做祢奧秘晚
餐的參與者,我將不會向祢的仇敵洩
露祢的奧秘,我也不會如猶大所行,
給祢一個吻。但如同那盜匪我向祢表
白:主,垂記我在祢的國度中。

Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε.

趨近者懷著敬畏神、信⼼心和愛。

Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (δεῖνα) σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν.

神的僕⼈人(名字),領受基督的聖體 與寶⾎血,垂蒙赦罪和永⽣生。

Καὶ γίνεται ἡ μετάληψις τοῦ Λαοῦ.

喔神!拯救祢的子民並福哉祢的嗣業

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.

Λαὸς· Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν.

我們見著真光;我們領受了天上靈,
我們找到真信仰;崇拜這非分離的聖
三,因為聖三拯救了我們。

ὁ Ἱερεὺς ,εἰσκομίζει τὸ ἅγιον σῶμα καὶ ἅπαντα ἐν τῷ ἁγίῳ Ποτηρίῳ μετὰ προσοχῆς καὶ εὐλαβείας.
Ἱερεύς (χαμηλοφώνως)· Ἀπόπλυνον, Κύριε, τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἐνθάδε μνημονευθέντων δούλων σου τῷ αἵματί σου τῷ ἁγίῳ· πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

祭司將聖爵放回祭壇,祭司將誕神 者,眾聖徒的⼩小塊體傾入聖爵,接著 傾入⽣生者與亡者然後說著:)以祢的聖 ⾎血,主,洗盡,所有在此被紀念念眾⼈人 的罪,藉由誕神者和祢所有眾聖徒的 代禱,阿們。

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ· διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

我們這些目睹基督復活的人,來敬拜我們的
聖主耶穌,唯有祂全然無罪,我們敬拜祢的
十字架,喔,基督,讚美榮耀祢聖潔的復
活,因祢是我們的神,除祢以外,我們不認
識別的神明,我們單單求告祢的尊名;來
吧,所有忠信者,讓我們敬拜基督聖潔的復
活,因為看哪,因著十字架,喜樂降臨全世
界。我們讚美祂的復活,並要永遠榮耀主,
祂為我們忍受十字架的苦,祂以死殲滅死
亡。

 

Ὤ Πάσχα τὸ μέγα καὶ ἱερώτατον, Χριστέ· ὤ σοφία καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ καὶ δύναμις· δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον σοῦ μετασχεῖν, ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς βασιλείας σου.

喔!尊貴且至聖的復活祭,基督!喔
智慧、聖言、大能之神!應允我們!
願能參與祢的世代,在祢沒有黑夜的
國度。

Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, ὁ Θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἡ δόξα σου (3).

備受尊崇,喔神,超越諸天。任祢的 榮耀遍及全球。(三次)

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,Πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

福哉我們的神,始終如此,現在和永遠 直到世世代代。

Λαός· Ἀμήν.

阿們!

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεως, Κύριε, ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν σου· ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν Μυστηρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετῶντας τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα.

讓我們的口充滿對祢讚美,主,我們
方能歌頌祢的榮耀。祢已使我們配得
領受祢至聖奧跡。持守我們於祢的聖
潔中,終日我們能默思祢的公義。哈
利路亞,哈利路亞,哈利路亞。

Διάκονος· Ὀρθοί· μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, ἀχράντων, ἀθανάτων, ἐπουρανίων καὶ ζωοποιῶν, φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ.

讓我們儆醒。既領受屬神、聖尚、純
潔、不朽、上天,賜予生命,及讚憾
奧跡之基督,容我們配得向主感謝

Λαός· Κύριε, ἐλέησον.

主,垂憐。

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

祭司:幫助、 拯救、垂憐,並護守我 們,喔主,藉著祢的恩澤。

Λαός· Κύριε, ἐλέησον.

主,垂憐。

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

為祈求一個完美、神聖、平安及無罪
的日子,讓我們將自己、彼此,及我
們ㄧ生交託於基督我們的神。

Λαός· Σοί, Κύριε.

歸祢,喔主。

 

Εὐχαριστοῦμέν σοι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, εὐεργέτα τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὅτι καὶ τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ κατηξίωσας ἡμᾶς τῶν ἐπουρανίων σου καὶ ἀθανάτων Μυστηρίων. Ὀρθοτόμησον ἡμῶν τὴν ὁδόν, στήριξον ἡμᾶς ἐν τῷ φόβῳ σου τοὺς πάντας, φρούρησον ἡμῶν τὴν ζωήν, ἀσφάλισαι ἡμῶν τὰ διαβήματα· εὐχαῖς καὶ ἱκεσίαις τῆς ἐνδόξου Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ πάντων τῶν ἁγίων σου.

我們感謝祢,醇愛之鼎尊、我們魂之
施恩者,然而在今日,祢容我們再次
配得祢天國不朽奧蹟。指引我們行在
正確的路途,堅定建立我們在祢的敬
畏中,守護我們的生命,使我們安然
盡力,藉由福澤誕神者卒世童貞馬利
亞暨眾聖徒的祈禱和懇求。

Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

因祢是我們聖源,我們將榮耀歸於父
和子及聖靈,現在和永遠直到世世代
代。

Λαός· Ἀμήν.

眾:阿們。

Ἱερεύς· Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν,Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

讓我們在平安離去。讓我們懇求主

Λαός· Κύριε, ἐλέησον.

主,垂憐。

Ὁ εὐλογῶν τοὺς εὐλογοῦντάς σε, Κύριε, καὶ ἁγιάζων τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου. Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας σου φύλαξον· ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου· σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάμει καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. Εἰρήνην τῷ κόσμῳ σου δώρησαι, ταῖς Ἐκκλησίαις σου, τοῖς ἱερεῦσι, τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν, τῷ στρατῷ καὶ παντὶ τῷ λαῷ σου· ὅτι πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι, καταβαῖνον ἐκ σοῦ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων· καὶ σοὶ τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

祭司:主!賜福那些讚頌祢並聖化那
些篤信祢的。拯救祢的子民,賜福祢
的嗣業。護守祢全體教會。聖化那些
愛戴祢澤美聖殿的。以祢的神能榮耀
他們為回饋,不離棄我們這些寄望於
祢的。賜平安歸於祢的世界、歸於祢
的教會、歸於神職人員、歸於公務
員、軍隊,和祢的所有的子民。因每
個美好且完美禮物是從上而來,來自
祢,光之父。我們將榮耀,感謝和崇
拜歸於祢,父和子及聖靈,現在和永
遠直到世世代代。

Λαός· Ἀμήν. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος (3).

眾:阿們,福哉主的聖名,偕同現在
直到恆代!(三次)

Ἱερεύς (χαμηλοφώνως)· Τὸ πλήρωμα τοῦ Νόμου καὶ τῶν Προφητῶν αὐτὸς ὑπάρχων, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πληρώσας πᾶσαν τὴν πατρικὴν οἰκονομίαν, πλήρωσον χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

基督我們的神,祢是律法及先知的實
現。祢已完成了聖父所有的使命。讓
我們的心充滿喜悅和歡樂,始終如
此,現在和永遠直到世世代代,阿
們。

 

Διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

祭司:讓我們懇求主。

Λαός· Κύριε, ἐλέησον.

主,垂憐。

Ἱερεὺς· Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ’ ὑμᾶς, τῇ αὐτοῦ θείᾳ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

祭司:願主的祝福和祂的憐憫,藉著
祂神性恩澤和愛,澤臨你們,始終如
此,現在和永遠直到世世代代。

Λαός· Ἀμήν.

眾:阿們。

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

祭司:榮耀歸祢,喔神,我們的希
望,榮耀歸祢。

Ἱερεὺς· Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ’ ὑμᾶς, τῇ αὐτοῦ θείᾳ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

祭司:願主的祝福和祂的憐憫,藉著
祂神性恩澤和愛,澤臨你們,始終如
此,現在和永遠直到世世代代。

Λαός· Ἀμήν.

眾:阿們。

Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (εἴ πέρ ἐστι Κυριακὴ ἢ ἡμέρα ἢ περίοδος τοῦ Πάσχα, ἢ τὸ χαρακτηριστικὸν τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς, εἰ δὲ μή, ἁπλῶς·) Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων, ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν (τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ)· τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

祭司:祂從死者中復活,我們的真神 基督,藉著祂至潔,無暇聖母的代 禱;藉著珍貴且賦予生命十字架的大 能;藉著可敬而無形諸威天軍的護 佑,藉著可敬榮耀先知、前驅者施洗 約翰的懇求;神聖,榮耀且備受讚美 眾使徒;神聖,光榮及得勝殉道者; 我們公義及神-傳承者眾祭司;所屬 (教會名稱);我們的教父在眾聖徒中 君士坦丁堡宗主教金口約翰;屬神聖 尚且公義的約雅敬和亞納;(該日聖 徒)我們今日懷記及慶祝的;及所有聖 徒,垂憐我們並拯救我們,因祂是善 及衷愛人類。

Ἱερεύς· Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

祭司:我們藉由眾聖徒的祈禱,主耶
穌基督,我們的神,垂憐我們。

Λαός· Ἀμήν.

眾:阿們。

Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξαι πάντας ὑμᾶς.

願聖三護守你們全體。

 

×
Show

cat